2013年10月7日月曜日

10月4-6日  支笏湖美笛キャンプツーリング

10月4-6日  支笏湖美笛キャンプツーリング