2013年10月14日月曜日

洞爺湖曙公園キャンプ場 カヌー練習

洞爺湖曙公園キャンプ場 カヌー練習
  TXレスキュー・ロール